Co je Housing First? Principy

Základní principy Bydlení především

Programy Housing First - Bydlení především by vždy měly vycházet a dodržovat 8 níže uvedených základních principů. Tyto principy jsou převzaty z Evropské příručky Bydlení především a jsou zároveň založeny na principech, které ve své zásadní publikaci definoval tvůrce konceptu Housing First v New Yorku Sam Tsemberis.


Pro podrobnosti ke každému principu rozklikněte šipku vpravo vedle názvu principu.

Bydlení je lidské právo

Bydlení je poskytnuto spíše v první než poslední řadě a bez jakéhokoliv očekávání, že se osoba bez domova bude chovat určitým způsobem, podstupovat léčbu nebo se vyvaruje konzumace alkoholu či užívání drog předtím, než je jí poskytnuto bydlení. Bydlení především nepracuje s předpokladem, že si lidé bez domova právo na bydlení musí zasloužit nebo že si musí zasloužit v zajištěném bydlení setrvávat.


Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva do práva na bydlení zahrnuje právní jistotu bydlení, finanční dostupnost bydlení, obyvatelnost, vybavenost bytu, fyzickou dostupnost, kulturní adekvátnost. (OHCHR. The Right to Adequate Housing Toolkit. www.ohchr.org )

Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb

Lidem užívajícím službu Housing First by mělo být nasloucháno a jejich názory by měly být respektovány. Klienti primárně rozhodují o svých potřebách a způsobech jejich naplnění. Podpora je vždy silně individualizovaná, pracovníci klientům vnímavě naslouchají a soustředí se na objevení a rozvoj jejich silných stránek. Neznamená to, že by pracovníci pasivně čekali na témata, se kterými klient přijde, ale aktivně pracují s jeho motivací pomocí nedirektivních technik jako jsou například motivační rozhovory.

Oddělení podpory a bydlení

Housing First zajišťuje, že právo na bydlení, jeho získání a udržení není podmíněno požadavkem např., aby klient např. nastoupil léčbu. V praxi to znamená, že bydlení je nabízeno i v případě, kdy daná osoba nepřestává požívat alkohol, nepodstupuje psychiatrickou léčbu, nehledá práci, nechce podstoupit oddlužení či odmítá jiné formy podpory. Klient však může o bydlení přijít, pokud nedodržuje pravidla nájemní smlouvy. Platí pro něj stejná pravidla jako pro všechny jiné nájemníky. Služba zůstává s klientem v kontaktu i po vystěhování a klient může zůstat v bytě i poté, co je mu služba ukončena.

Zaměření na zotavení

Tým podpory se zaměřuje na celkové zotavení jednotlivců.Zotavení není v Housing First vnímané jako vymizení příznaků nemocí, závislostí a problémů, ale možnost žít spokojený a naplněný život případně i s těmito příznaky. To zahrnuje jeho fyzické i duševní zdraví, míru jeho sociální podpory (od partnera, rodiny či přátel) a míru jeho sociální integrace, tzn. zda je součástí komunity, má náplň volného času, může realizovat svoje koníčky a podílí se aktivně na společenském dění.

Harm reduction

Harm reduction je přístup, jehož cílem není nutně eliminovat veškerou konzumaci drog a alkoholu, ale zredukovat újmu, kterou tyto látky způsobují, a dále pomoci dané osobě omezit a udržet konzumaci těchto látek pod kontrolou. Pokud si daná osoba přeje abstinovat, přístup harm reduction jí to může pomoci uskutečnit, avšak harm reduction také pracuje s konzumenty a podporuje omezení konzumace drog a alkoholu. Harm reduction je tak hodnotově v souladu s principem klientovy volby a sebeurčení.

Aktivní zapojení bez donucení

V rámci tohoto principu je kladen důraz na pozitivní snahu zapojit osoby ve službách Housing First do poskytování pomoci, kterou potřebují. Klienti se maximálně zapojují do rozhodování o svém životě a jeho směřování. Tým podpory zároveň nerezignuje v situacích, kdy je ohroženo klientovo bydlení a aktivně a asertivně, nikoliv agresivně s klienty pracují. Podpora by klientovi nikdy neměla být odepřena. Stejně tak je nemyslitelné, aby bylo klientům odpíráno bydlení, pokud se nezačnou chovat tak, jak si pracovníci programu myslí, že je to pro klienty vhodné a správné...

Individuální plánování

Služby Housing First organizují podporu a péči týkající se dané osoby na základě jejich individuálních potřeb a přání. Klienti jsou povzbuzováni a podporováni v tom, aby si sami zvolili způsob života. Individuální plánování vychází z přístupů zaměřených na člověka a individuální plán se může týkat jakékoliv oblasti života, vždy musí odrážet klientovo přání.

Tým Housing First podporuje klienty v jejich rozvoji, sociální integraci, navazuje je na další sociální služby a možné zdroje neformální podpory.

Individuální flexibilní podpora na tak dlouho, jak je potřeba

Podpora je přizpůsobitelná, flexibilní a může být také vynalézavá, když jde o řešení různých potřeb klientů, přinejmenším v rámci (finančních) zdrojů, ke kterým mají týmy Housing First přístup. Intenzita podpory kolísá dle aktuálních individuálních potřeb, takže může kladně reagovat na větší či menší potřeby dané osoby v podstatě ze dne na den. Flexibilita zahrnuje i to, že se pracovník přizpůsobuje dennímu režimu klienta, dochází za ním do domácnosti nebo se s ním setkává jinde mimo kancelář. Podporu klienti dostávají tak dlouho, jak ji sami potřebují. Program není časově omezen.


Pokud klient ztratí svůj domov, tým Housing First ho neponechá jeho osudu. Zůstává s ním v kontaktu a i nadále se snaží zajistit mu právo na bydlení.